x
Kalendaryo ng Pagpapatala
EnglishConnect 3
Kaganapan
TAGLAMIG 2024
(ENE.–ABR.)
TAGSIBOL 2024
(ABR.–HUL.)
Taglagas 2024
(SET.–DIS.)
Huling Araw para Mag-apply
Ene. 3
Abr. 17
Set. 11
Magsisimula ang Kurso
Ene. 8
Abr. 22
Set. 16