Skip to main content

Kau he Taimí Ni

Ko e hā e tuʻunga ʻokú ke ʻi aí?

  Kau Ako Kamatá

  Maʻá e kau ako ʻoku nau maheni mo e mataʻitohi faka-Pilitāniá pea lava ke puʻaki ʻa e ngaahi lea tefitó pe ngaahi sētesí.

  Kau Ako Kamata-lotolotó

  Maʻá e kau ako ʻoku lava ke faʻu ha ngaahi sētesi tefito ka ʻoku ʻikai lava ʻo fakahoko ha fepōtalanoaʻaki nounou.

  Kau Ako Lotolotó

  Ki he kau ako ʻa ia ʻoku lava ke talanoa nounou pea lava ke lau mo tohi e ngaahi sētesi tefitó.

  Kau ki he EnglishConnect 1 & 2

  Ke maʻu ha kalasi EnglishConnect 1 pe 2 ofi atu kiate koé, fili ho feituʻú ʻi lalo pea muimui ki he ngaahi fakahinohinó ke kau ʻi ha kalasi. ʻI hoʻo ʻalu ki he kalasí, ʻe tokoniʻi koe ʻe hoʻo faiakó ke fakahū koe ki he EnglishConnect 1 pe EnglishConnect 2 ʻo fakatefito ʻi hoʻo ngaahi taukei ʻi he lea faka-Pilitāniá.

  Fili Ho Feituʻú

  ʻIloʻi ʻa e ngaahi kalasi ʻo e EnglishConnect 1 & 2 ofi atu kiate koé!

  Kau ʻi he EnglishConnect 3

  Ke kau ʻi he EnglishConnect 3, ʻe toe fakafoki koe ki ha peesi ʻi tuʻa ke ke lēsisita ʻaki hoʻo sign in ʻaki ha ʻAkauni ʻi he Siasí.

  • Kapau kuo ʻosi ʻi ai haʻo ʻAkauni ʻi he Siasí, sign in ʻo ngāue ʻaki ho hingoa ngāué mo e lea fufuú.
  • Kapau kuo teʻeki ai ke ke faʻu ha ʻAkauni ʻi he Siasí, fili ʻa e “Lēsisita ki ha ʻAkauni ʻi he Siasí.”
  • Low Cost: Cost Varies by Country, Learn More.

  For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

  EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice