Skip to main content
Kau Takí mo e Kau Mataotaó

Ko ha meʻangāue ʻa e EnglishConnect ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he kau takí ke tokoniʻi e niʻihi kehé ke fakatupulaki e pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻo e feohí mo e tuí. ʻI hono fakatupulaki ʻo e pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá, ʻe lava ke lahi ange ha ngaahi faingamālie ki he ako fakaʻatamaí, ngāue maʻuʻanga moʻuí, ngāue tokoní, mo e anga fakakaumeʻá.

data-content-type="oneOffPage"
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=true overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=true overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=true overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=true overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=true overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="external"
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=true overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=true overridebuttonBgColor= overrideButtonText=