Skip to main content

Mga Materyal alang sa Kurso

EnglishConnect 1 alang sa mga Tigkat-on

Icon sa Manwal sa Tigkat-on
Ang EnglishConnect 1 mao ang unang kurso alang sa mga tigkat-on nga mao pay pagsugod kinsa nagkat-on sa sukaranang mga kahanas sa pagpakig-istorya sa Iningles pinaagi sa pagtuon diha sa lawak klasehanan o pinaagi sa internet.

I-download ang PDF: Ingles | Espanyol

EnglishConnect 1 alang sa mga Magtutudlo

Manwal sa Magtutudlo nga Icon
Kini nga manwal gidesinyo aron matabangan ang mga magtutudlo sa EnglishConnect 1 nga maandam sa pagtudlo sa matag klase bisan 30 minutos lang ang pagpangandam. Naglakip kini sa mga pahina sa manwal sa tigkat-on ug mga instruksyon alang sa pagtudlo.

I-download ang PDF

EnglishConnect 2 alang sa mga Tigkat-on

Manwal sa Tigkat-on nga Icon
Ang EnglishConnect 2 mao ang ikaduhang kurso alang sa mga tigkat-on nga mao pay pagsugod kinsa nagkat-on sa sukaranang mga kahanas sa pagpakig-istorya sa Iningles pinaagi sa pagtuon diha sa klasrum ug pinaagi sa internet.

I-download ang PDF: Ingles | Espanyol

EnglishConnect 2 alang sa mga Magtutudlo

Manwal sa Magtutudlo nga Icon
Kini nga manwal gidesinyo aron matabangan ang mga magtutudlo sa EnglishConnect 2 nga maandam sa pagtudlo sa matag klase bisan 30 minutos lang ang pagpangandam. Naglakip kini sa mga pahina sa manwal sa tigkat-on ug mga instruksyon alang sa pagtudlo.

I-download ang PDF

Giya sa Pag-implementar

Giya sa Pag-implementar nga Icon
Kini nga giya mipasabut sa EnglishConnect 1 ug 2 nga mga kurso ug mga materyal ug mitanyag og gisugyot nga mga time line ug mga tip nga makatabang sa imong programa sa EnglishConnect nga mahimong panalangin diha sa kinabuhi niadtong imong gialagaran.

I-download ang PDF: Ingles | Pranses | Portuges | Espanyol

Picture Packet

Picture Packet nga Icon
Kini nga PDF booklet gipalambo aron matabangan ang mga magtutudlo nga makatudlo og bokabularyo diha sa klasrum. Kini nga PDF adunay mga kapanguhaan sa mga litrato alang sa EnglishConnect 1 ug EnglishConnect 2. Ang mga magtutudlo ug mga tigkat-on maka-download ug maka-display sa PDF.

I-download ang PDF

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice