Skip to main content
Pagbansay sa Lider

Ang EnglishConnect usa ka programa sa pagkat-on sa pinulongang Iningles nga gisangkap sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang katuyoan sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga tigkat-on nga mapalambo ang mga kahanas sa Iningles diha sa nakasentro sa ebenghelyo nga kahimtang. Ang pagpalambo sa mga kahanas sa Iningles makapadaghan sa mga oportunidad alang sa panarbaho, edukasyon, serbisyo, ug pakighigala.

Mga Kapanguhaan
Giya sa Pag-implementar
Giya sa Pag-implementar nga Icon
Gamita kini nga giya aron sa pag-implementar sa EnglishConnect 1 & 2 nga mga klase sa inyong dapit.

I-download ang PDF: Ingles | Pranses | Portuges | Espanyol
Porma sa Pagtugot sa Ginikanan
Porma sa Pagtugot sa Ginikanan nga Icon
Ang mga menor de edad kinahanglan nga mosumiter og porma sa pagtugot sa ginikanan sa dili pa moapil sa EnglishConnect nga mga kurso. Ang nakompleto nga mga porma kinahanglan nga hipuson sa mga lokal nga lider ug andam para sa pag-audit.

I-download ang PDF: Ingles | Cebuano | Tsino| Pranses | Hapon | Korean | Mongolian | Portuges | Samoan | Espanyol | Tagalog | Ukrainian
Sertipiko sa Pag-apil
Sertipiko sa Pag-apil nga Icon
Sa pagtapos sa usa ka EnglishConnect nga kurso, ang mga lider mahimong mohatag og sertipiko sa pag-apil ngadto sa matag tigkat-on kinsa kanunay nga mitambong sa klase. Ang mga espesyalista o mga magtutudlo ang mag-apod-apod sa mga sertipiko.

Pahinumdom: Kini pagpasidungog lamang sa pag-apil. Ang EnglishConnect nga mga klase dili sertipikado nga mga kurso ug wala maghatag og mga kredito sa unibersidad.

I-download ang PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3
Mga materyal aron sa Pagpahibalo
EnglishConnect nga Flyer
I-download ang PDF: Ingles | Portuges | Espanyol
June 20
I-download ang PDF: Ingles