Skip to main content

Pagbansay sa Lider

Ang EnglishConnect usa ka programa sa pagkat-on sa pinulongang Iningles nga gisangkap sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang katuyoan sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga tigkat-on nga mapalambo ang mga kahanas sa Iningles diha sa nakasentro sa ebenghelyo nga kahimtang. Ang pagpalambo sa mga kahanas sa Iningles makapadaghan sa mga oportunidad alang sa panarbaho, edukasyon, serbisyo, ug pakighigala.

Mga Kapanguhaan

Giya sa Pag-implementar

Giya sa Pag-implementar nga Icon
Gamita kini nga giya aron sa pag-implementar sa EnglishConnect 1 & 2 nga mga klase sa inyong dapit.

I-download ang PDF: Ingles | Pranses | Portuges | Espanyol

Porma sa Pagtugot sa Ginikanan

Porma sa Pagtugot sa Ginikanan nga Icon
Ang mga menor de edad kinahanglan nga mosumiter og porma sa pagtugot sa ginikanan sa dili pa moapil sa EnglishConnect nga mga kurso. Ang nakompleto nga mga porma kinahanglan nga hipuson sa mga lokal nga lider ug andam para sa pag-audit.

I-download ang PDF: Ingles | Cebuano | Tsino| Pranses | Hapon | Korean | Mongolian | Portuges | Samoan | Espanyol | Tagalog | Ukrainian

Sertipiko sa Pag-apil

Sertipiko sa Pag-apil nga Icon
Sa pagtapos sa usa ka EnglishConnect nga kurso, ang mga lider mahimong mohatag og sertipiko sa pag-apil ngadto sa matag tigkat-on kinsa kanunay nga mitambong sa klase. Ang mga espesyalista o mga magtutudlo ang mag-apod-apod sa mga sertipiko.

Pahinumdom: Kini pagpasidungog lamang sa pag-apil. Ang EnglishConnect nga mga klase dili sertipikado nga mga kurso ug wala maghatag og mga kredito sa unibersidad.

I-download ang PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3

Mga materyal aron sa Pagpahibalo

EnglishConnect nga Flyer

I-download ang PDF: Ingles | Portuges | Espanyol

Pass Along Cards

June 20
I-download ang PDF: Ingles

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice