Skip to main content

Mga Materyal Alang sa Pagtudlo

Mga Kapanguhaan

EnglishConnect 1 nga Manwal sa Magtutudlo

Manwal sa Magtutudlo nga Icon
Kini nga manwal gidesinyo aron matabangan ang mga magtutudlo sa EnglishConnect 1 nga maandam sa pagtudlo sa matag klase bisan 30 minutos lang ang pagpangandam. Naglakip kini sa mga pahina sa manwal sa tigkat-on ug mga instruksyon alang sa pagtudlo.

I-download ang PDF

EnglishConnect 2 nga Manwal sa Magtutudlo

Manwal sa Magtutudlo nga Icon
Kini nga manwal gidesinyo aron matabangan ang mga magtutudlo sa EnglishConnect 2 nga maandam sa pagtudlo sa matag klase bisan 30 minutos lang ang pagpangandam. Naglakip kini sa mga pahina sa manwal sa tigkat-on ug mga instruksyon alang sa pagtudlo.

I-download ang PDF

Mga Link sa Mapaminaw nga mga Pagbansay alang sa EnglishConnect 1 & 2

October 19
Lalaki nga Nag-headphone
Ang mga magtutudlo mahimong mogamit niini nga mapaminaw nga mga link aron matabangan ang mga estudyante sa paglitok ug pagbansay.

Porma sa Pagtugot sa Ginikanan

Porma sa Pagtugot sa Ginikanan nga Icon

Pakapin nga Manwal

Pakapin nga Manwal nga Icon
Kini nga pakapin naghatag og dugang nga impormasyon kabahin sa legal nga mga responsibilidad sa tanang magtutudlo nga nagtudlo sa EnglishConnect nga mga kurso.

I-download ang PDF

Oral Proficiency Interview for Placement in EnglishConnect 1 & 2

This test is a brief interview that should take no more than five minutes and will help determine if a learner should be placed in EnglishConnect 1 or EnglishConnect 2.
Download PDF

Sertipiko sa Pag-apil

Sertipiko sa Pag-apil nga Icon
Sa pagtapos sa usa ka EnglishConnect nga kurso, ang mga lider mahimong mohatag og sertipiko sa pag-apil ngadto sa matag tigkat-on kinsa kanunay nga mitambong sa klase. Ang mga espesyalista o mga magtutudlo ang mag-apod-apod sa mga sertipiko.

Pahinumdom: Kini pagpasidungog lamang sa pag-apil. Ang EnglishConnect nga mga klase dili sertipikado nga mga kurso ug wala maghatag og mga kredito sa unibersidad.

I-download ang PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3

Pagbansay sa Magtutudlo

Ang imong tahas mao ang paghimo og usa ka kahimtang diin ang Espiritu makatudlo. Matabangan nimo ang mga tigkat-on nga mobati og gugma ug suporta ug mobati og kamasaligon nga ang Langitnong Amahan motabang nila nga makat-on og Iningles.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice