Skip to main content

Pagsasanay para sa mga Lider

Ang EnglishConnect ay programang nagtuturo ng wikang Ingles na pinangangasiwaan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang layunin ng EnglishConnect ay matulungan ang mga mag-aaral na magkaroon ng kasanayan sa Ingles sa kapaligirang nakasentro sa ebanghelyo. Ang pagkakaroon ng kasanayan sa Ingles ay magbibigay ng mga bagong oportunidad sa trabaho, edukasyon, paglilingkod, at pagkakaibigan.

Mga Sanggunian

Gabay sa Pagpapatupad

Implementation Guide Icon
Gamitin ang gabay na ito para ipatupad ang mga EnglishConnect 1 & 2 class sa inyong lugar.

I-download ang PDF: English | French | Portuguese | Spanish

Form ng Pahintulot ng Magulang

Parental Consent Form Icon
Dapat magsumite ang mga menor-de-edad ng nilagdaang pahintulot ng magulang bago sumali sa mga kurso ng EnglishConnect. Ang mga nakumpletong form ay dapat itabi ng mga lokal na lider at magagamit para sa audit.


I-download ang PDF: English | Cebuano | Chinese | French | Japanese | Mongolian | Portuguese | Samoan | Spanish | Tagalog | Ukrainian

Sertipiko ng Partisipasyon

Participation Certificate Icon
Sa pagtatapos ng EnglishConnect course, ang lider ay maaaring magkaloob ng sertipiko ng partisipasyon sa bawat mag-aaral na palaging dumadalo sa mga klase. Ang mga specialist o tagapagturo ang mamamahagi ng mga sertipiko.

Paalala: Ito ay pagkilala lamang sa pakikibahagi. Ang mga klase ng EnglishConnect ay hindi mga sertipikadong kurso at hindi nagkakaloob ng mga unit ng unibersidad.

I-download ang PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3

Mga Materyal para sa Kaalaman

EnglishConnect Flyer

I-download ang PDF: English | Portuguese | Spanish

Pass Along Cards

June 20
Download PDF: English

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice