Skip to main content
Mga Materyal sa Pagtuturo
Mga Sanggunian
EnglishConnect 1 Teacher Manual
Teacher Manual Icon
Ang manwal na ito ay ginawa upang tulungan ang mga tagapagturo ng EnglishConnect 1 na maging handa na ituro ang bawat klase nang may 30 minuto lang na paghahanda. Kabilang dito ang mga pahina ng manwal ng mga mag-aaral at mga tagubilin sa pagtuturo.
I-download ang PDF
EnglishConnect 2 Teacher Manual
Teacher Manual Icon
Ang manwal na ito ay ginawa upang tulungan ang mga tagapagturo ng EnglishConnect 2 na maging handa na ituro ang bawat klase nang may 30 minuto lang na paghahanda. Kabilang dito ang mga pahina ng manwal ng mga mag-aaral at mga instruksyon sa pagtuturo.
I-download ang PDF
EnglishConnect 1 & 2 Listening Links
Lalaki na Naka-headphone
Maaaring gamitin ng mga tagapagturo ang mga listening link na ito para matulungan ang mga mag-aaral sa pagbigkas at pagpapraktis.
Form ng Pahintulot ng Magulang
Parental Consent Form Icon
Manual Addendum
Manual Addenum Icon
Ang addendum na ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga legal na responsibilidad ng lahat ng mga tagapagturo ng mga kurso ng EnglishConnect.

I-download ang PDF
Oral Proficiency Interview for Placement in EnglishConnect 1 & 2
This test is a brief interview that should take no more than five minutes and will help determine if a learner should be placed in EnglishConnect 1 or EnglishConnect 2.
Download PDF
Participation Certificate
Participation Certificate Icon
Sa pagtatapos ng kurso ng EnglishConnect, ang lider ay maaaring magkaloob ng sertipiko ng partisipasyon sa bawat mag-aaral na palaging dumadalo sa mga klase. Ang mga specialist o tagapagturo ang mamamahagi ng mga sertipiko.

Paalala: Ito ay pagkilala lamang sa partisipasyon. Ang mga klase sa EnglishConnect ay hindi mga sertipikadong kurso at hindi nagkakaloob ng mga unit ng unibersidad.

I-download ang PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3
Ang tungkulin mo ay lumikha ng kapaligiran kung saan makapagtuturo ang Espiritu. Matutulungan mo ang mga mag-aaral na madama ang pagmamahal at suporta at magtiwala na tutulungan sila ng Ama sa Langit na matuto ng English.