Skip to main content

Ako maʻá e Takí

Ko e EnglishConnect ko ha polokalama ako lea faka-Pilitānia ʻoku ʻoatu ʻe he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Ko e taumuʻa ʻo e EnglishConnect ke tokoni ki he kau akó ke fakatupulaki e taukei ʻi he lea faka-Pilitaniá ʻi ha ʻātakai ʻoku fakatefito ʻi he ongoongoleleí. ʻE lava ke fakalahi ʻe hono fakatupulaki e ngaahi taukei ʻo e lea faka-Pilitāniá ʻa e ngaahi faingamālie ki he ngāue maʻuʻanga moʻuí, akó, ngāue tokoní, mo e anga fakakaumeʻá.

Ngaahi Maʻuʻanga Tokoní

Fakahinohino Ki hono Fakahokó

Fakaʻilonga Fakahinohino Ki Hono Fakahokó
Fakaʻaongaʻi ʻa e fakahinohino ko ʻení ke fakahoko ʻaki ʻa e ngaahi kalasi EnglishConnect 1 & 2 ʻi homou feituʻú.

Download e PDF: Faka-Pilitāniá| Faka-Falaniseé | Faka-Potukalí | Faka-Sipeiní

Foomu Fakangofua mei he Mātuʻá

Fakaʻilonga ʻo e Foomu Fakangofua mei he Mātuʻá
Kuo pau ke fakahū mai ʻe he niʻihi kei taʻu kei siʻí ha foomu fakangofua mei he mātuʻá kuo ʻosi fakamoʻoni hingoa ki ai kimuʻa pea kau atu ki he ngaahi kalasi EnglishConnect. Kuo pau ke tauhi ʻe he kau taki fakalotofonuá ʻa e ngaahi foomu kuo fakakakató pea lava pē ke ʻaotitaʻi.

Download e PDF: Faka-Pilitāniá | Cebuano | Chinese | French | Japanese | Mongolian | Faka-Potukalí | Samoan | Faka-Sipeiní | Tagalog | Ukrainian

Tohi Fakamoʻoni ʻo e Kau Maí

Fakaʻilonga ʻo e Tohi Fakamoʻoni ;o e Kau Maí
ʻI he fakaʻosinga ʻo ha kalasi EnglishConnect, ʻe lava ke foaki ʻe he kau takí ha tohi fakamoʻoni ʻo e kau maí ki he taha ako takitaha kuó ne ʻalu maʻu pē ki he ngaahi kalasí. ʻE tufaki ʻe he kau mataotaó mo e kau faiakó e ngaahi tohi fakamoʻoní.

Fakatokangaʻi ange: Ko hono fakahaaʻi pē ʻeni ʻo e kau maí. ʻOku ʻikai fakamoʻoniʻi ʻa e ngaahi kalasi EnglishConnect pea ʻoku ʻikai ke foaki ai ha ngaahi maaka ki he ʻunivēsití.

Download PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3

Ngaahi Naunau ke ʻIlo Ki Aí

Fanongonongo ʻo e EnglishConnect

Download e PDF: Faka-Pilitāniá | Faka-Potukalí| Faka-Sipeiní

Pass Along Cards

June 20
Download PDF: English

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice