Skip to main content

Ngaahi Naunau ‘a e Kalasí

EnglishConnect 1 maʻá e Kau Akó

Fakaʻilonga Tohi Lēsoni ʻa e Tokotaha Akó
Ko e EnglishConnect 1 ko e lēsoni ʻuluaki ia ki he kau ako ʻi he lēvolo kamatá ʻa ia ʻoku nau ako ai ʻa e ngaahi tefitoʻi taukei ʻo e fepōtalanoaʻaki ʻi he lea faka-Pilitaniá ʻo fakatou fakafou ʻi lokiakó mo e ako ʻi he ʻinitanetí.

Download e PDF: Faka-Pilitāniá | Faka-Sipeiní

EnglishConnect 1 maʻá e Kau Faiakó

Fakaʻilonga Tohi Lēsoni ʻa e Faiakó
ʻOku fokotuʻutuʻu ʻa e tohi lēsoni ko ʻení ke tokoni ki he kau faiako ʻo e EnglishConnect 1 ke mateuteu ke akoʻi ʻa e kalasi takitaha ʻi ha teuteu miniti pē ʻe 30. ʻOku kau ai e ʻū lauʻi peesi tohi lēsoni ʻa e tokotaha akó mo e ngaahi fakahinohino ki hono akoʻí.

Download PDF

EnglishConnect 2 maʻá e Kau Akó

Fakaʻilonga Tohi Lēsoni ʻa e Tokotaha Akó
Ko e EnglishConnect 2 ʻa e kalasi hono ua maʻá e kau ako ʻi he lēvolo kamatá ʻa ia ʻoku nau ako ai ʻa e ngaahi tefitoʻi taukei ʻo e fepōtalanoaʻaki ʻi he lea faka-Pilitaniá ʻo fakafou ʻi he lokiakó mo e ako ʻi he ʻinitanetí fakatouʻosi.

Download e PDF: Faka-Pilitāniá| Faka-Sipeiní

EnglishConnect 2 maʻá e Kau Faiakó

Fakaʻilonga Tohi Lēsoni ʻa e Faiakó
ʻOku fokotuʻutuʻu ʻa e tohi lēsoni ko ʻení ke tokoniʻi ʻa e kau faiako ʻo e EnglishConnect 2 ke mateuteu ke akoʻi ʻa e kalasi takitaha ʻi ha teuteu miniti pē ʻe 30. ʻOku kau fakatouʻosi ai e ʻū lauʻi peesi tohi lēsoni ʻa e tokotaha akó mo e ngaahi fakahinohino ki hono akoʻí.

Download e PDF

Fakahinohino Ki hono Fakahokó

Fakaʻilonga Fakahinohino Ki Hono Fakahokó
ʻOku fakamahino ʻe he fakahinohino ko ʻení ʻa e ngaahi kalasi mo e ʻū naunau ʻa e English Connect 1 mo e 2 pea fokotuʻu atu e taimi mo e ngaahi tokoni ʻa ia ʻe tokoni ke hoko hoʻo polokalama EnglishConnect ko ha tāpuaki ʻi he moʻui ʻa kinautolu ʻokú ke tokoniʻí.

Download e PDF: Faka-Pilitāniá | Faka-Falaniseé | Faka-Potukalí | Faka-Sipeiní

Sila Fakatātā

Fakaʻilonga ʻo e Sila Fakatātaá
Naʻe faʻu ʻa e kiʻi tohi PDF ko ʻení ke tokoniʻi ʻa e kau faiakó ʻi hono akoʻi ʻa e ngaahi foʻi leá ʻi he lokiakó. ʻOku ʻi he PDF ko ʻení ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni fakatātā ki he EnglishConnect 1 mo e EnglishConnect 2 fakatouʻosi. ʻE lava ke download pea fakaʻaliʻali e PDF ʻe he kau faiakó mo e kau akó.

Download e PDF

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice