Skip to main content

Vakai Fakalūkufua maʻá e Tokotaha Akó

ʻOku fakataumuʻa ʻa e EnglishConnect ke tokoni kiate koe ke fakatupulaki ʻa e ngaahi taukei ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻo e feohí mo e tuí. ʻE lava ke fakalahi ʻe hono fakatupulaki ʻo e pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá hoʻo ngaahi faingamālie ki he ngāue maʻuʻanga moʻuí, akó, ngāue tokoní, mo e anga fakakaumeʻá.

data-content-type="oneOffPage"
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=false overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=false overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=false overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=false overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection=false overrideCardHideByline=false overrideCardHideDescription=false overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice